อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ดังนี้

รูปแบบการบริการอัตราค่าบริการ
แปลภาษาจีนเป็นไทยราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท/หน้า

***ขึ้นอยู่กับความยาวของงานต้นฉบับที่จะแปล

แปลภาษาไทยเป็นจีนราคาเริ่มต้นที่ 550 บาท/หน้า

***ขึ้นอยู่กับความยาวของงานต้นฉบับที่จะแปล

***ทั้งนี้เราจะประเมินราคาให้ทราบภายใน 30 นาทีหลังได้รับไฟล์ต้นฉบับที่จะแปล เพื่อประกอบการติดสนใจ